03 martie, 2024

Pagina Oficiala a Televiziunii DrochiaTV

Despre noi

SRL  “Satelrom-TV”

 c/f 1006607000235,

 Adresa:  or. Drochia, st. Gudanov 57/1

Pagina web:   https://drochia.tv

Fondator, Director  Vera Bulgaru – 100%, 

Tel.  37369387716

 e-mail: [email protected]

 Persoane responsabile:

1. Director               Vera Bulgaru ,  Tel.  37369387716

2. Director tehnic,   Roman  Bulgaru,   Tel. 37369325099.

3. Redactor șef,       Nadejda  Bezan,    Tel. 37369263939.

Structura posturilor locale de radio “Drochia-FM”  și postul  de televiziune” TV-DROCHIA” este generalistă, care produc  conținut audiovizual propriu. Scopul nostru este :  Prestarea  serviciilor de producere și difuzare a programelor audiovizuale, informarea operativă şi obiectivă a cetăţenilor, prin conținut  de calitate, educațional,informaţiional, cultural, de interes public, colaborare eficientă cu instituţiilor publice, societatea  civilă şi mediul de afaceri din raion.

Postul de televiziune „TV- DROCHIA” este prezent în IP „Moldtelecom” canalul  – 904,”Starnet” canalul -35 , „Clic-Com” canalul -12,fapt ce ne permite o acoperire mai mare.

Postul „TV- Drochia” poate fi urmărit  live, pe pagina  https://drochia.tv

RAPORT ANUAL AL FURNIZORILOR PRIVAȚI DE SERVICII MEDIA  

 1. Denumirea serviciului media audiovizual de televiziune / radiodifuziune sonoră: TV Drochia, 
2. Denumirea și statutul juridic al furnizorului serviciuluimedia (titularului de licență):

2.1. Denumirea, statutul juridic:

2.2. IDNO:

SRL Satelrom-TV
1006607000235

 

3. Datele de contact ale furnizorului serviciului media audiovizual:

3.1. Adresa juridică:

3.2. Adresa pentru corespondența:

3.3 Adresa studioului de difuzare a serviciului media:

3.4. Telefon:

3.5. Poșta electronică:  

3.6. Pagina web:

  TV Drochia, st, Gudanov 57/1
  TV Drochia, st, Gudanov 57/1
TV Drochia, st, Gudanov 57/1
37369325099
[email protected]
https://drochia.tv

 

4. Managementul serviciului media audiovizual: 
4.1. Organul de conducere / conducătorul care adoptă decizii referitoare la gestionarea serviciului media audiovizual  (dacă există):

а)  organul de conducere (denumirea):                Administrație

conducătorul (nume, prenume, funcția): Vera Bulgaru director, 
b) componența personală a organului de conducere (nume, prenume, funcția):   
4.2. Administratorul (reprezentantul legal):  
a) nume, prenume              Vera Bulgarub) funcția  Director
c) poșta electronică         vera-bulgaru@ramblerd) telefon  37369387716
4.3. Persoana responsabilă de politica editorială:  

Vera Bulgaru

 1. a) nume, prenume Nadejda Bezan b) funcția              Redactor șef
 2. c) poșta electronică d) telefon   373693263939

 

5. Regimul juridic al proprietății:
5.1. Proprietarii beneficiari ai serviciului media audiovizual la momentul raportării:
a) nume, prenume: b) cetățenia: c) cota de d) calitatea de proprietar beneficiar
  participare (%): în alte servicii media audiovizuale (denumirea, cota):
Vera BulgaruMold.100 %Postul de radio Drochia-FM
    

 

5.2. Modificări la nivel de proprietari beneficiari pe parcursul anului de raportare(componența, cotele deținute, data):

Nu sunt

5.3. Lista acționarilor sau asociaților al furnizorului de servicii media până la nivel de persoană fizică

(cu excepția acționarilor și asociaților entităților care sunt societăți pe acțiuni cu acțiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaționale):

 

a) nume, prenume / denumirea în cazul persoanei juridice

b) cetățenia/ țara de origine în cazul persoanelor juridice

 

c) cota în capitalul social(%)

d) cote în capitalul social al altor persoane juridice în domeniul serviciilor media audiovizuale (denumirea, %)
Vera BulgaruMold.100 %Nu sunt

5.4. Modificări la nivelde acționari/asociați pe parcursul anului de raportare(componența, cotele deținute, data):  Nu sunt

 

5400 lei

 1. Sursele de finanțare a serviciului media audiovizual:

7.1. Bugetul serviciului media audiovizual în anul de raportare:

 1. a) venituri b) cheltuieli с) profit (pierderi)  (MDL) 318786,32            (MDL):   319701,91            net (MDL):            – 915,59

7.2. Bugetul serviciului media audiovizual pentru anul precedent celui de raportare:

 1. a) venituri b) cheltuieli с) profit (pierderi) (MDL):                 46005,09               (MDL):   513099,57            net (MDL):             – 59171,06

 

7.3. Sursele de formare a bugetului (venituri) serviciului media audiovizualîn anul de raportare:
7.3.1. Venituri din vânzăride comunicări comerciale prevăzute în art. 62 din Codul serviciilor media audiovizuale:
 1. a) suma (MDL): 200,32 b) procent din venitul total:              40.85 %
7.3.2. Alte venituri din vânzări (activitate de bază):
 1. a) suma (MDL): 586 b) procent din venitul total:              59.15 %

 

c) tipuri de vânzări:

1. Filmări , Producere emisiuni, reportaje.

7.3.3. Granturi:

  
a) suma (MDL):    Nu au fostb) procent din venitul total: Nu au fost
 1.  c) informații despre entitățile care au oferit granturi: Nu sunt

 7.3.4. Donații:

 1. a) suma (MDL): Nu au fost b) procent din venitul total:              Nu au fost

Nu au fost

7.3.5. Finanțări din bugetul public național / local:

 1. a) suma (MDL): 050,00                          b) procent din venitul total:              35.46% Suma dată a fost

inclusă în p.7.3.2

 1. c) lista instituțiilor care au alocat surse bugetare și informații despre scopul plăților:
 2. Filmări,editare, plasare pe post ședințele Consiliului raional Drochia
 3. Filmări,editare, plasare pe post ședințele Primăria or. Drochia
 4. Plasare pe post anunțuri Primăria or. Drochia
7.3.6. Împrumuturi/credite:
 1. a) suma (MDL): 82000,00                                 b) procent din venitul total:             
 2. c) lista persoanelor juridice sau fizice care au oferit împrumuturi/credite:

Victoria bank

7.3.7. Alte surse de formare a bugetului serviciului media, inclusiv de peste hotare (suma, procent din venitul total,  proveniența):

Nu au fost

7.4.Lista persoanelor fizice și juridice (instituții publice, partide politice, societăți comerciale, etc.) cu care furnizorul de  servicii media, în anul de raportare, a încheiat contracte de prestare a serviciilor și alte tipuri de contracte cu valoarea  cumulativă mai mare de 200 mii lei:

Nu au fost

8. Structura organizațională a furnizorului serviciilor media:

8.1. Numărul total de angajați:

8.2. Listă a unităților structurale,

5 angajați, 4 voluntari
cu indicarea funcțiilor și numărul unităților de personal angajate:
 1. Director -1
 2. Director tehnic -1
 3. Redactor șef -1
 4. Jurnalist -1
 5. Moderator -2
 6. Operator -2

 

9. Informaţia privind realizarea concepţiei serviciului media audiovizual pentru anul de raportare:

9.1. Tipul serviciului media:

9.2. Clasificare, conform deciziei CA:

9.3. Totalore de emisie:

X generalist  de știri  tematic (profil)    

 

18

 
  național X zilnic

regional

ore

 local  

nu este clasificat

b) săptămânal   126 ore

a)   
9.4. Programe locale difuzate:
            
 1. a) durata medie zilnică (ore): 4 ore                 b) procente din totalul orelor de emisie:        25,5 %

9.5. Programe audiovizuale locale în limba română (procentedin durate raportate la pt. 12.4:):

70 %                

 

9.6. Programe audiovizuale locale în alte limbi (limba, procente din durate raportate la pt. 12.4:): 

30 %

9.7. Opere audiovizuale europene:

 1. a) total % din 73,59% b) opere audiovizuale europene create de producători 62 %

ore de emisie:                                            independenți din Republica Moldova (% din ore de emisie)

 1. Rețele de comunicații electronice prin care este distribuit conținutul serviciului media audiovizual:

X rețelele distribuitorilor de servicii media  multiplex  satelit

 1. Adresa paginii web unde furnizorul serviciului media va publica prezentul raport:

https://drochia.tv  

furnizorul serviciului media nu dispune de o pagină web proprie și solicită Consiliului Audiovizualului să publice

prezentul raport pe site-ul oficial al autorității de reglementare.

La prezentul raport se anexează: X contractele furnizorului încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe pentru programele achiziționate.

Data

22.03.2023

  

 

 

 

Semnătura administratorului

Digitaly signed by Bulgaru Vera

 

 

RAPORT ANUAL AL FURNIZORILOR PRIVAȚI DE SERVICII MEDIA

  1. Denumirea serviciului media audiovizual de televiziune / radiodifuziune sonoră: Drochia -FM

   4. Managementul serviciului media audiovizual:

4.1. Organul de conducere / conducătorul care adoptă decizii referitoare la gestionarea serviciului media audiovizual (dacă există):

а) organul de conducere (denumirea): Administrație conducătorul (nume, prenume, funcția):

 1. b) componența personală a organului de conducere (nume, prenume, funcția):                        
4.2. Administratorul  (reprezentantul legal):
 1. a) nume, prenume                            Vera Bulgaru        b) funcția              Director
 2. c) poșta electronică         vera-bulgaru@rambler       d) telefon               37369387716
4.3. Persoana responsabilă                 de politica editorială:

            Vera Bulgaru

 1. a) nume, prenume Roman Bulgaru b) funcția              Director Drochia – FM
 2. c) poșta electronică d) telefon   373693263939

  5. Regimul juridic al proprietății:

5.1. Proprietarii beneficiari ai serviciului media audiovizual la momentul raportării:

 

a) nume, prenume:

 

b) cetățenia:

c) cota de  participare (%):  d) calitatea de proprietar beneficiar  în alte servicii media audiovizuale  (denumirea, cota): 
Vera BulgaruMold.100 %

  Postul de televiziune

TV- Drochia

    
   
5.2. Modificări la nivel de proprietari beneficiari pe parcursul anului de raportare(componența, cotele deținute, data):

Nu au fost

 

5.3. Lista acționarilor sau asociaților al furnizorului de servicii media până la nivel de persoană fizică

(cu excepția acționarilor și asociaților entităților care sunt societăți pe acțiuni cu acțiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaționale):

 

a) nume, prenume / denumirea în cazul persoanei juridice

                 

b) cetățenia/ țara de origine în cazul persoanelor juridice

c) cota în capitalul social(%) d) cote în capitalul social al altor persoane juridice în domeniul serviciilor media audiovizuale (denumirea, %)
Vera Bulgaru Mold100%Nu sunt

 

5.4. Modificări la nivelde acționari/asociați pe parcursul anului de raportare(componența, cotele deținute, data):
Nu sunt  
   
6. Capitalul social al furnizorului de servicii media:    
5400 lei  
   
7. Sursele de finanțare a serviciului media audiovizual:    
7.1. Bugetul serviciului media audiovizual în anul de raportare:  
a) venituri                                      b) cheltuieli           (MDL)              47230,00               (MDL):   47538,00с) profit (pierderi)   net (MDL):  – 308,00
7.2. Bugetul serviciului media audiovizual pentru anul precedent celui de raportare: 
 1. a) venituri b) cheltuieli  с) profit (pierderi)  (MDL): 46005,09 (MDL): 513099,57 net (MDL): – 59171,06

 

7.3. Sursele de formare a bugetului (venituri) serviciului media audiovizualîn anul de raportare:
7.3.1. Venituri din vânzăride comunicări comerciale prevăzute în art. 62 din Codul serviciilor media audiovizuale:
 

a) suma (MDL):    47230,00

7.3.2. Alte venituri din vânzări (activitate de bază):

b) procent din venitul total: 100 % 
 a) suma (MDL):    Nu au fostb) procent din venitul total: Nu sunt 
     

 

c) tipuri de vânzări:

7.3.3. Granturi:

  
a) suma (MDL):    Nu au fostb) procent din venitul total: Nu sunt
 1. c) informații despre entitățile care au oferit granturi: Nu au fost granturi

7.3.4. Donații:

 1. a) suma (MDL): Nu au fost           b) procent din venitul total:              Nu sunt

Nu au fost donatori 

7.3.5. Finanțări din bugetul public național / local:

 1. a) suma (MDL): Nu au fost           b) procent din venitul total:              Nu sunt
 2. c) lista instituțiilor care au alocat surse bugetare și informații despre scopul plăților:

Nu au fost

7.3.6. Împrumuturi/credite:
 1. a) suma (MDL): Nu au fost                                 b) procent din venitul total:              Nu sunt
 2. c) lista persoanelor juridice sau fizice care au oferit împrumuturi/credite:

Nu au fost

7.3.7. Alte surse de formare a bugetului serviciului media, inclusiv de peste hotare (suma, procent din venitul total,  proveniența):

Nu sunt

7.4.Lista persoanelor fizice și juridice (instituții publice, partide politice, societăți comerciale, etc.) cu care furnizorul de  servicii media, în anul de raportare, a încheiat contracte de prestare a serviciilor și alte tipuri de contracte cu valoarea  cumulativă mai mare de 200 mii lei:

Nu sunt

8. Structura organizațională a furnizorului serviciilor media:

8.1. Numărul total de angajați:

8.2. Listă a unităților structurale,

3 angajați, 2 voluntari
cu indicarea funcțiilor și numărul unităților de personal angajate:
1.    Director -1  
2.    Redactor șef         -1  
3.    Jurnalist                 -1  
4.    Moderator             – 1  
5.    Tehnician              – 1  
8.3. Organigrama furnizorului serviciului media (prezentare grafică): se anexează la prezentul raport 
  
     
 1. Informaţia privind realizarea concepţiei serviciului media audiovizual pentru anul de raportare:
  • Tipul serviciului media:                 X generalist          de știri  tematic (profil)    
  • Clasificare, conform deciziei CA: național regional X local nu este clasificat
  • Totalore de emisie:                 a) zilnic                 18 ore     b) săptămânal      126 ore
 • Programe locale difuzate:
 1. a) durata medie zilnică (ore): 8 ore                 b) procente din totalul orelor de emisie:        43 %

9.5. Programe audiovizuale locale în limba română (procentedin durate raportate la pt. 12.4:):

70 %                

9.6. Programe audiovizuale locale în alte limbi (limba, procente din durate raportate la pt. 12.4:): 

30 %

9.7. Opere audiovizuale europene:

 1.             b) opere audiovizuale europene create de producători   
 2. a) total % din independenți din Republica Moldova (% din ore de   

ore de emisie: 75 %       emisie)   6 %

 1. Rețele de comunicații electronice prin care este distribuit conținutul serviciului media audiovizual:

 

 1. Adresa paginii web unde furnizorul serviciului media va publica prezentul raport:

Postul de radio nu dispune de pagină web

X furnizorul serviciului media nu dispune de o pagină web proprie și solicită Consiliului Audiovizualului să publice  prezentul raport pe site-ul oficial al autorității de reglementare. 

La prezentul raport se anexează: X contractele furnizorului încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe pentru programele achiziționate.

Data

22.03.2023

Semnătura administratorului

 Digitally signed by Bulgaru Vera

 

                                                 

RAPORT ANUAL AL FURNIZORILOR PRIVAȚI DE SERVICII MEDIA Prezentat la CA

Notă: Textul anexei nu poate fi modificat și va fi completat integral.

 
1. Denumirea furnizorului privat de servicii media:     „TV-  Drochia”.  
2. Denumirea titularului de licență:                           SRL „Satelrom-TV”.  
3. Structura serviciului media audiovizual:                  Generalist.  
4. Numele, prenumele și cetățenia proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari:                                             Vera  Bulgaru  cet.  Moldova
5. Modificări în componența fondatorilor/proprietarilor beneficiari pe parcursul anului precedent                                                             Nu au fost.
6. Descrierea structurii proprietății (forma juridică de organizare a întreprinderii):                                       Societate  Comercială cu Răspundere Limitată.
7. IDNO:                                           1006007000235
8. Adresa juridică a furnizorului privat de servicii media:
Or. Drochia st. Gudanov 57/1
9. Adresa fizică:
Or. Drochia st. Gudanov 57/1
10. Adresa electronică:
vera-bulgaru @rambler.ru
11. Nume, prenume administrator/persoană de contact, telefon mobil/telefon fix/fax:
Vera Bulgaru  37369387716
12. Organigrama furnizorului privat de servicii media:
1.Director       -1
2..Redactor     -1
3.Jurnalist       – 1
4.Prezentator  – 2
5. Operatori    – 3
6. Editor         – 1
7. Contabil     – 1
13. Capitalul social al furnizorului privat de servicii media:                                                                5400 lei
14. Sursele de finanțare și investiții în serviciul media audiovizual:
Autohtone: –  25.000 lei
Străine:      –  97.000 lei  ( grant )
15. Lista prețurilor pentru publicitatea comercială:
1. Anunț – 50 lei p/zi.
  16. Informația privind realizarea Structurii serviciului media audiovizual,pentru anul de activitate precedent:  100%
1.Programe informative și analitice   15.47  %
2.Programe educaționale și culturale   3.0  %
3.Filme           -12.7  %
4.Muzică          – 1.4 %
5.Alte tipuri    – 47.02  %
6.Publicitate   – 16.35  %
7.Promo          – 4.06 %  
17. Aria de acoperire, în procente, din teritoriul țării (frecvențe/canale, localități):
Raionul Drochia prin intermadiul rețelei de cablu Clic-Com , teritoriu țării          prin intermediul IP „Moldtelecom”, „Starnet”.  
18. Volumul emisiei zilnice și săptămânale (orele de difuzare ale postului/studioului):                                            Volumul de emisie 126 ore
19. Programe audiovizuale în primă difuzare realizate (numărul de emisiuni, volumul anual de emisie pe fiecare tip de programe, reprezentarea procentuală din volumul anual total de emisie în primă difuzare) cu/despre/pentru (art. 4 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale):  
 

Nr.Tipuri de programeNumărul de emisiuniVolumul anual de emisie pe fiecare tip de programeReprezentarea procentuală din volumul anual total de emisie în primă difuzare
1.Copii1120 ore 
 2.Drepturile omului16 ore   
3.Informaționale1182 ore 
4.Ecologie16 ore 
5.Sănătate112 ore 
6.Educație/știință112 ore  14.6 %
7.Cultură/istorie 24 ore 
8.Promovarea valorilor europene132 ore 
9.Ora locală 42 ore 
10.Program muzical 6 ore 
11.Alte tipuri Religioase 425 ore   

20. Durata medie anuală de programe audiovizuale locale raportată la durata medie zilnică per săptămână (art. 4 alin. (3) și (6) din Codul serviciilor media audiovizuale):
Durata zilnică – 2 ore : Durata săptămânalâ – 14  ore
Media anuală=(x1+x2+x3+x4+………+x52)/52;
X1 =  2 ore.
X52 = 728 ore.  
21. Raportul procentual între limba română și alte limbi, în conformitate cu art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale: 70% – Limba română
30% – Limba  rusă
22. Furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară prezintă procentajul programelor audiovizuale locale în limba română și în limba minorității respective (art. 4 alin. (8)din Codul serviciilor media audiovizuale):      ––
23. Furnizorii privați naționali/regionali de servicii media prezintă procentajul rezervat operelor audiovizuale europene, în conformitate cu art. 6 alin. (4) (gradual, în decursul a 3 ani) și alin. (6) (gradual, în decursul a 5 ani) din Codul serviciilor media audiovizuale:
24. Numărul demersurilor privind acordarea dreptului la replică sau rectificare admise și/sau respinse de către furnizorul privat de servicii media audiovizuale:    
25. Numărul emisiunilor și durata lunară, pe parcursul anului de raportare, interpretate în limbaj mimico-gestual, în conformitate cu art. 16 din Codul serviciilor media audiovizuale:
–––– ( subtitrare)
26. Prezentarea copiei Declarației informative-tip/licenței de utilizare (ANRCETI):                                               N  476 din 20.03.2012
27. Copiile contractelor de retransmisie, a contractelor de achiziție/preluare a operelor audiovizuale, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe și a licenței valabile prin care se acordă dreptul de a difuza opere cinematografice:  
Contract : Contract de Licență Neexclusivă  N 001567   din 21 septembrie 2017
Asociația Obștească Asociația Națională  Copyright (ANCO)
Asociația Obștească Oficiu Republican al Dreptului de Autor (ORDA)
Centru le Licențiere și Administrare al Drepturilor  (CLAD)
28. Lista distribuitorilor de servicii media care retransmit serviciul de programe al furnizorului privat de servicii media: IP Moldtelecom, Starnet, Clic-Com,( s.a. alții la dorință toți distribuitorii doritori preau  semnalul cu titlu gratuit)
29. Tipul furnizorului privat de servicii media:
Furnizor privat național de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel național și pot fi recepționate de cel puțin 2/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor privat regional de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel regional și pot fi recepționate de cel puțin 1/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor privat local de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel local și care pot fi recepționate de mai puțin de 1/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor de multiplex:  Furnizor  –   Local
30. Probleme atestate în activitate în perioada de raport:  –  
31. Tematici și propuneri pentru seminarele zonale:    –

RAPORT ANUAL AL FURNIZORILOR PRIVAȚI DE SERVICII MEDIA

Notă: Textul anexei nu poate fi modificat și va fi completat integral.

 
1. Denumirea furnizorului privat de servicii media:          „Drochia-FM”
2. Denumirea titularului de licență:                           SRL „Satelrom-TV”
3. Structura serviciului media audiovizual:                   Generalist
4. Numele, prenumele și cetățenia proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari:                                                                          Vera  Bulgaru  cet.  Moldova
5. Modificări în componența fondatorilor/proprietarilor beneficiari pe parcursul anului precedent                                                                              Nu au fost.
6. Descrierea structurii proprietății (forma juridică de organizare a întreprinderii):
Societate  Comercială cu Răspundere Limitată.
7. IDNO:                                                        1006007000235
8. Adresa juridică a furnizorului privat de servicii media:                                                           Or. Drochia st. Gudanov 57/1
9. Adresa fizică: Or. Drochia st. Gudanov 57/1
10. Adresa electronică: vera-bulgaru @rambler.ru
11. Nume, prenume administrator/persoană de contact, telefon mobil/telefon fix/fax:                                                        Vera Bulgaru , Tel. 37369387716

Organigrama furnizorului privat de servicii media: 1.Director    -1 2..Redactor  -1 3.Jurnalist     -1 5.Prezentator  -1
13. Capitalul social al furnizorului privat de servicii media:                      5400 lei
14. Sursele de finanțare și investiții în serviciul media audiovizual:
Autohtone: 15.000 lei
Străine: 0
15. Lista prețurilor pentru publicitatea comercială: 1. anunț –  50 p/zi.
  16. Informația privind realizarea Structurii serviciului media audiovizual,pentru anul de activitate precedent:  100%
1.Programe informative și analitice   18  %
2.Programe educaționale și culturale   11 %
3.Muzică – 41%
4.Alte tipuri – 20%
17. Aria de acoperire, în procente, din teritoriul țării (frecvențe/canale, localități): –30 km.
18. Volumul emisiei zilnice și săptămânale (orele de difuzare ale postului/studioului):                                                            Volumul de emisie 126 ore
19. Programe audiovizuale în primă difuzare realizate (numărul de emisiuni, volumul anual de emisie pe fiecare tip de programe, reprezentarea procentuală din volumul anual total de emisie în primă difuzare) cu/despre/pentru (art. 4 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale):  

Nr.Tipuri de programeNumărul de emisiuniVolumul anual de emisie pe fiecare tip de programeReprezentarea procentuală din volumul anual total de emisie în primă difuzare
 12.Copii112 ore 
 13.Drepturile omului112 ore
14.Informaționale1182 ore 
 15.Ecologie112 ore
16.Sănătate112 ore      23.6 %
 17.Educație/știință112 ore
18.Cultură/istorie112 ore 
 19.Promovarea valorilor europene132ore
20.Ora locală142 ore 
 21.Program muzical1710 ore
22.Alte tipuri Religioase152 ore 

20. Durata medie anuală de programe audiovizuale locale raportată la durata medie zilnică per săptămână (art. 4 alin. (3) și (6) din Codul serviciilor media audiovizuale):
Durata zilnică –4 ore : Durata săptămânalâ – 28 ore
Media anuală=(x1+x2+x3+x4+………+x52)/52;
X1 =  4 ore.
X52 = 1456 ore.
21. Raportul procentual între limba română și alte limbi, în conformitate cu art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale:
70% – Limba română.
30% – Limba  rusă
22. Furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară prezintă procentajul programelor audiovizuale locale în limba română și în limba minorității respective (art. 4 alin. (8)din Codul serviciilor media audiovizuale):   –
23. Furnizorii privați naționali/regionali de servicii media prezintă procentajul rezervat operelor audiovizuale europene, în conformitate cu art. 6 alin. (4) (gradual, în decursul a 3 ani) și alin. (6) (gradual, în decursul a 5 ani) din Codul serviciilor media audiovizuale:
24. Numărul demersurilor privind acordarea dreptului la replică sau rectificare admise și/sau respinse de către furnizorul privat de servicii media audiovizuale:     –
25. Numărul emisiunilor și durata lunară, pe parcursul anului de raportare, interpretate în limbaj mimico-gestual, în conformitate cu art. 16 din Codul serviciilor media audiovizuale:  –
26. Prezentarea copiei Declarației informative-tip/licenței de utilizare (ANRCETI):
N   476 din 20.03. 2012
27. Copiile contractelor de retransmisie, a contractelor de achiziție/preluare a operelor audiovizuale, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe și a licenței valabile prin care se acordă dreptul de a difuza opere cinematografice:  
Contract : Contract de Licență Neexclusivă  N 001567   din 21 septembrie 2017
Asociația Obțtească Asociația Națională  Copyright (ANCO)
Asociația Obștească Oficiu Republican al Dreptului de Autor (ORDA)
Centru le Licențiere și Administrare al Drepturilor  (CLAD)
28. Lista distribuitorilor de servicii media care retransmit serviciul de programe al furnizorului privat de servicii media:   ––
29. Tipul furnizorului privat de servicii media:
Furnizor privat național de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel național și pot fi recepționate de cel puțin 2/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor privat regional de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel regional și pot fi recepționate de cel puțin 1/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor privat local de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel local și care pot fi recepționate de mai puțin de 1/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor de multiplex:  Furnizor  –   Local
30. Probleme atestate în activitate în perioada de raport:  –  
31. Tematici și propuneri pentru seminarele zonale:    –

Director,     Vera Bulgaru

Copyright © 2019 DrochiaTV. Toate drepturile rezervate. Developed by iForward Group